weryfikacja podpisu elektronicznego

Wstęp

SAWPE umożliwia weryfikowanie plików poprzez API oraz pobieranie wyników archiwalnych w postaci HTML, PDF i JSON.

Autoryzacja

Autoryzacja odbywa się poprzez przekazanie klucza autoryzacyjnego w nagłówku api-auth.

Domyślny klucz api-auth to: 376c66a0f4e10c7aa45b1c3a3321c2f093c1d08e0a1b5831c1b4fb66873ab1f7

Aby uzyskać własny klucz premium - bez ograniczeń wyszukiwania, skontaktuj się z nami za pomocą formularza

curl "https://weryfikacjapodpisu.pl/api/<PATH>"-H "api-auth: YOUR_API_KEY"

Pobieranie archiwalnych

GET

Ten endpoint pozwala pobrać archiwalne wyniki przy pomocy identyfikatora weryfikacji.

Identyfikator zawiera w sobie informację, czy skorzystano z domyślnego klucza autoryzacyjnego, czy płatnego.

Identyfikator weryfikacji można znaleźć w jsonie odpowiedzi serwera po weryfikacji, wydruku PDF lub widoku HTML.

Istnieje możliwość pobrania wyniku weryfikacji w języku angielskim, należy w tym celu dodać parametr lang do zaptytania, tak jak w przykładzie.

HTTP Request

GET https://weryfikacjapodpisu.pl/api/v2/epw/<ID>.<TYPE>?lang=<LANG>

Parametry URL

ParametrOpis
IDIdentyfikator weryfikacji
TYPETyp pobieranego pliku (HTML, PDF lub JSON)
LANGJęzyk wyniku weryfikacji (pl lub en), opcjonalny
curl "https://weryfikacjapodpisu.pl/api/v2/epw/4725d2b6cb62b8ee8a7efcbf65d08d0fd52967b4949e615a7d825ff1643e1ed2.pdf?lang=pl"

W przypadku płatnego klucza, zwróci załącznik w formacie PDF.

W przypadku użycia domyślnego klucza autoryzacyjnego nie ma możliwości pobierania wyników archiwalnych w postaci plików.

Podany parametr lang jest opcjonalny, w przypadku nieprzekazania parametru wynik weryfikacji będzie w języku polskim.

Weryfikacja

POST

Ten endpoint pozwala przesłać pliki do weryfikacji.

Istnieje możliwość przesłania opcjonalnych tablic white_list i black_list z nazwami plików. Lista przesyłanych plików do weryfikatora będzie wtedy okrojona: dodane zostaną tylko pliki z white listy (jeżeli jest ustawiona) i usunięte pliki znajdujące się na black liście.

HTTP Request

POST https://weryfikacjapodpisu.pl/api/verify

Parametry URL

ParametrOpis
white_listtablica z nazwami plików, które powinny być zweryfikowane (parametr opcjonalny)
black_listtablica z nazwami plików, które nie powinny być weryfikowane (parametr opcjonalny)
curl -F "file[0]"=@some_signed_file.xml -F "file[1]"=@signature.xml -H "api-auth: YOUR_API_KEY" https://weryfikacjapodpisu.pl/api/verify

Przykładowy JSON zwrotny dla podpisu typu XAdES:

{
 "appID": "weryfikacjapodpisu.pl",
 "dateRequest": "2017-04-14 9:53:26",
 "idRequest": "5f05ac9c3b54d23d8dd607d5f312b7936094a9c091a7f586ad8557f91d06a17a",
 "requestFiles": [
  "print_20170221095349.pdf.xades",
  "print_20170221095349.pdf"
 ],
 "signatureFiles": [
  {
   "fileName": "print_20170221095349.pdf.xades",
   "fileStatus": "CORRECT",
   "signatureNodesResult": [
    {
     "PZStatus": {
      "danePZ": null,
      "status": "NOT_EXISTS"
     },
     "certificateResult": {
      "certificatePathStatus": "CORRECT",
      "isTrustedChain": "CORRECT",
      "otherErrors": [],
      "problemWithPz": false,
      "reports": [
       {
        "download": null,
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": false,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": false,
        "issuer": "serialNumber=Nr wpisu: 14, C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=CERTUM QCA",
        "name": "CN=Bartosz Tomaszewski, GN=Bartosz, SN=Tomaszewski, serialNumber=PESEL:13292762743, C=PL",
        "selfSigned": false,
        "serialNumber": "50234529",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2018-04-28",
         "notBefore": "2016-04-28"
        }
       },
       {
        "download": null,
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": true,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": true,
        "issuer": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "name": "serialNumber=Nr wpisu: 14, C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=CERTUM QCA",
        "selfSigned": false,
        "serialNumber": "29592591606546924594270077441325992323698688547",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2020-10-26",
         "notBefore": "2016-04-01"
        }
       },
       {
        "download": null,
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": false,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": true,
        "issuer": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "name": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "selfSigned": true,
        "serialNumber": "563206454069127598643323046419945895619292235545",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2020-10-26",
         "notBefore": "2009-10-26"
        }
       }
      ],
      "unvalidChain": false
     },
     "commitmentType": [],
     "nodePath": "/ds:Signature",
     "parentNodePath": null,
     "pdfSignatureResult": null,
     "signatureResult": {
      "reference": [
       {
        "externalFile": true,
        "idReference": "Reference1_f2eaf393-669f-4a61-9709-e5440aa06334_72",
        "status": "CORRECT",
        "uri": "print_20170221095349.pdf"
       },
       {
        "externalFile": false,
        "idReference": "SignedProperties-Reference_f2eaf393-669f-4a61-9709-e5440aa06334_7d",
        "status": "CORRECT",
        "uri": "#SignedProperties_f2eaf393-669f-4a61-9709-e5440aa06334_1b"
       }
      ],
      "signatureValueStatus": {
       "status": "CORRECT"
      }
     },
     "signatureStatus": "CORRECT",
     "signatureType": {
      "type": "QUALIFIED"
     },
     "signedFileInfo": null,
     "signer": "Bartosz Tomaszewski",
     "signingCertificateStatus": {
      "status": "CORRECT"
     },
     "signingTimeResult": {
      "time": "2017-02-21 08:54:31",
      "type": "DECLARED"
     },
     "timestampStatus": {
      "certificateStatus": null,
      "timestampExist": false,
      "timestampValue": "2017-04-14 09:53:24",
      "verificationStatus": "UNCHECKED"
     },
     "unsignedProperties": {
      "certificateRefsResult": [
       {
        "id": null,
        "status": "NOT_EXISTS",
        "subjectDN": null
       }
      ],
      "revocationRefsResult": [
       {
        "id": null,
        "status": "NOT_EXISTS"
       }
      ]
     }
    },
    {
     "PZStatus": {
      "danePZ": null,
      "status": "NOT_EXISTS"
     },
     "certificateResult": {
      "certificatePathStatus": "CORRECT",
      "isTrustedChain": "CORRECT",
      "otherErrors": [],
      "problemWithPz": false,
      "reports": [
       {
        "download": null,
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": false,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": false,
        "issuer": "serialNumber=Nr wpisu: 14, C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=CERTUM QCA",
        "name": "CN=Bartosz Tomaszewski, GN=Bartosz, SN=Tomaszewski, serialNumber=PESEL:13292762743, C=PL",
        "selfSigned": false,
        "serialNumber": "50234529",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2018-04-28",
         "notBefore": "2016-04-28"
        }
       },
       {
        "download": null,
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": true,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": true,
        "issuer": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "name": "serialNumber=Nr wpisu: 14, C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=CERTUM QCA",
        "selfSigned": false,
        "serialNumber": "29592591606546924594270077441325992323698688547",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2020-10-26",
         "notBefore": "2016-04-01"
        }
       },
       {
        "download": null,
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": false,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": true,
        "issuer": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "name": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "selfSigned": true,
        "serialNumber": "563206454069127598643323046419945895619292235545",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2020-10-26",
         "notBefore": "2009-10-26"
        }
       }
      ],
      "unvalidChain": false
     },
     "commitmentType": [],
     "nodePath": "/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:UnsignedProperties/xades:UnsignedSignatureProperties/xades:CounterSignature/ds:Signature",
     "parentNodePath": "/ds:Signature",
     "pdfSignatureResult": null,
     "signatureResult": {
      "reference": [
       {
        "externalFile": false,
        "idReference": "Reference1_da9736e8-37bf-4df3-8d33-8188abe99936_7c",
        "status": "CORRECT",
        "uri": "#SignatureValue_f2eaf393-669f-4a61-9709-e5440aa06334_07"
       },
       {
        "externalFile": false,
        "idReference": "SignedProperties-Reference_da9736e8-37bf-4df3-8d33-8188abe99936_73",
        "status": "CORRECT",
        "uri": "#SignedProperties_da9736e8-37bf-4df3-8d33-8188abe99936_15"
       }
      ],
      "signatureValueStatus": {
       "status": "CORRECT"
      }
     },
     "signatureStatus": "CORRECT",
     "signatureType": {
      "type": "QUALIFIED"
     },
     "signedFileInfo": null,
     "signer": "Bartosz Tomaszewski",
     "signingCertificateStatus": {
      "status": "CORRECT"
     },
     "signingTimeResult": {
      "time": "2017-02-21 08:56:44",
      "type": "DECLARED"
     },
     "timestampStatus": {
      "certificateStatus": null,
      "timestampExist": false,
      "timestampValue": "2017-04-14 09:53:24",
      "verificationStatus": "UNCHECKED"
     },
     "unsignedProperties": {
      "certificateRefsResult": [
       {
        "id": null,
        "status": "NOT_EXISTS",
        "subjectDN": null
       }
      ],
      "revocationRefsResult": [
       {
        "id": null,
        "status": "NOT_EXISTS"
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 ],
 "status": "ok",
 "verificationStatus": "CORRECT"
}

Przykładowy JSON zwrotny dla podpisu typu PAdES:

{
 "appID": "weryfikacjapodpisu.pl",
 "dateRequest": "2017-04-14 9:17:37",
 "idRequest": "5f05ac9c3b54d23d8dd607d5f312b7936094a9c091a7f586ad8557f91d06a17a",
 "requestFiles": [
  "D2017003077001.pdf"
 ],
 "signatureFiles": [
  {
   "fileName": "D2017000078001.pdf",
   "fileStatus": "CORRECT",
   "signatureNodesResult": [
    {
     "PZStatus": {
      "danePZ": null,
      "status": "NOT_EXISTS"
     },
     "certificateResult": {
      "certificatePathStatus": "CORRECT",
      "isTrustedChain": "CORRECT",
      "otherErrors": [],
      "problemWithPz": false,
      "reports": [
       {
        "download": {
         "originalName": "Mikołaj Baranowski.pem"
        },
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": false,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": false,
        "issuer": "serialNumber=Nr wpisu: 14, C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=CERTUM QCA",
        "name": "CN=Mikołaj Baranowski, GN=Mikołaj, SN=Baranowski, serialNumber=PESEL:24072238446, C=PL",
        "selfSigned": false,
        "serialNumber": "120502833778484445328069050452749185273",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2018-07-10",
         "notBefore": "2016-07-10"
        }
       },
       {
        "download": null,
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": true,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": true,
        "issuer": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "name": "serialNumber=Nr wpisu: 14, C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=CERTUM QCA",
        "selfSigned": false,
        "serialNumber": "29592591606546924594270077441325992323698688547",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2020-10-26",
         "notBefore": "2016-04-01"
        }
       },
       {
        "download": null,
        "generalStatus": "CORRECT",
        "isPzCA": false,
        "isQualified": false,
        "isTimestampCA": false,
        "isTrusted": true,
        "issuer": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "name": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
        "selfSigned": true,
        "serialNumber": "563206454069127598643323046419945895619292235545",
        "statusCrl": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "statusOcsp": {
         "status": "UNCHECKED"
        },
        "statusValidity": {
         "status": "CORRECT"
        },
        "validity": {
         "notAfter": "2020-10-26",
         "notBefore": "2009-10-26"
        }
       }
      ],
      "unvalidChain": false
     },
     "commitmentType": [],
     "nodePath": "Signature-271279d4-8c43-4d7c-acfc-bd4ce0cd7b9b",
     "parentNodePath": null,
     "pdfSignatureResult": {
      "isLastSignature": true,
      "isModified": false,
      "isWholeDocument": true,
      "revision": "1",
      "signedDocument": "D2017003077001.pdf"
     },
     "signatureResult": null,
     "signatureStatus": "CORRECT",
     "signatureType": {
      "type": "PADES"
     },
     "signedFileInfo": {
      "originalName": "D2017003077001.pdf_1.pdf"
     },
     "signer": "Mikołaj Baranowski",
     "signingCertificateStatus": {
      "status": "DOESNT_EXIST"
     },
     "signingTimeResult": {
      "time": "2017-04-13 14:00:52",
      "type": "TIMESTAMP"
     },
     "timestampStatus": {
      "certificateStatus": {
       "certificatePathStatus": "CORRECT",
       "isTrustedChain": "CORRECT",
       "otherErrors": [],
       "problemWithPz": false,
       "reports": [
        {
         "download": null,
         "generalStatus": "CORRECT",
         "isPzCA": false,
         "isQualified": false,
         "isTimestampCA": true,
         "isTrusted": false,
         "issuer": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
         "name": "serialNumber=Nr wpisu: 15, C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=CERTUM QTSA",
         "selfSigned": false,
         "serialNumber": "227792606299944004592002222445418427029064848827",
         "statusCrl": {
          "status": "CORRECT"
         },
         "statusOcsp": {
          "status": "UNCHECKED"
         },
         "statusValidity": {
          "status": "CORRECT"
         },
         "validity": {
          "notAfter": "2020-10-26",
          "notBefore": "2016-04-01"
         }
        },
        {
         "download": null,
         "generalStatus": "CORRECT",
         "isPzCA": false,
         "isQualified": false,
         "isTimestampCA": false,
         "isTrusted": true,
         "issuer": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
         "name": "C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)",
         "selfSigned": true,
         "serialNumber": "563206454069127598643323046419945895619292235545",
         "statusCrl": {
          "status": "CORRECT"
         },
         "statusOcsp": {
          "status": "UNCHECKED"
         },
         "statusValidity": {
          "status": "CORRECT"
         },
         "validity": {
          "notAfter": "2020-10-26",
          "notBefore": "2009-10-26"
         }
        }
       ],
       "unvalidChain": false
      },
      "timestampExist": true,
      "timestampValue": "2017-04-13 14:00:52",
      "verificationStatus": "CORRECT"
     },
     "unsignedProperties": null
    }
   ]
  }
 ],
 "status": "ok",
 "verificationStatus": "CORRECT"
}